Thursday, 10 February 2011


       บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือที่สำคัญของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลธุรกิจเครื่องดื่มของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และรับผิดชอบในการบริหารและทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ เบียร์ โซดา น้ำดื่ม ชาเขียวพร้อมดื่ม และเครื่องดื่มสุขภาพ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สิงห์” “ลีโอ” “ไทเบียร์” และ “ บีอิ้ง”

ประวัติความเป็นมา
       พระยาภิรมย์ภักดี ก่อตั้งบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ขึ้นในปีพุทธศักราช 2476 เป็นโรงเบียร์แห่งแรกในประเทศไทย จนได้ชื่อว่าเป็นโรงเบียร์ที่มีศักยภาพในการผลิตสูงที่สุดคือ พันล้าน ลิตรต่อปี และเป็นโรงเบียร์ที่ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดเพื่อผลิต สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า "สิงห์" "ลีโอ" และ "มิดไวด้า"
บริษัทฯ กระจายกำลังการผลิตไปทั่วราชอาณาจักร ด้วยการสร้างโรงเบียร์ 3 แห่ง และโรงงานผลิตโซดา น้ำดื่ม อีก 6 แห่ง ได้รับเกียรติบัตร ISO 9002 รับรองมาตรฐานการผลิต ยิ่งทำให้ผู้บริโภค มั่นใจในสินค้าของบุญรอดฯ เมื่อเห็นว่าตลาดโลกมีความต้องการสินค้าคุณภาพของบุญรอด บริษัทฯ จึงเสริมกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นในประเทศเยอรมันด้วย โรงเบียร์อีก 2 แห่ง และร่วมทุนทำโรงเบียร์ในประเทศจีนอีก 1 แห่ง
      ปัจจุบันกิจกรรมทางสังคมที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นหลัก นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณค่าทุกประเภท เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ด้วยดีตลอดมา

       ในการทำเบียร์นั้น วัตถุดิบสำคัญที่ใช้คือ ข้าวมอลต์ (Malt) น้ำ ดอกฮ็อพ (Hop) และ ยีสต์ (Yeast)
ข้าวมอลต์ ได้มาจากข้าวบาร์เลย์ ที่นิยมปลูกในประเทศ ที่มีภูมิอากาศเย็น จะมีการปลูกกันมาก ในประเทศทางทวีปยุโรป ส่วนประเทศไทยมีการนำ สายพันธุ์ ข้าวบาร์เลย์เข้ามาปลูกในแถบ ภาคเหนือ
น้ำ เป็นวัตถุดิบที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง เนื่องจากเบียร์มีส่วนประกอบที่เป็น น้ำมากกว่า 90% คุณภาพของน้ำ ที่ใช้สำหรับการ ผลิตเบียร์ขึ้นอยู่กับ ลักษณะของเบียร์ที่จะผลิต ความอ่อน ความกระด้างของน้ำจะมีผลต่อ รสชาติของเบียร์ หรือมีผลต่อความ เปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
ดอกฮ็อพ เป็นพืชล้มลุกประเภทไม้เลื้อย
ยีสต์ หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า ส่า จัดเป็นจุลินทรีย์ประเภทรา ที่สามารถใช้น้ำตาลจากมอลต์เป็นอาหารเพื่อการเจริญเติบโต

Thursday, 3 February 2011

บียร์สด สิงห์ เบียร์สดลีโอ

ราคาเบียร์สด ขนาด 30 ลิตร....จัดส่งฟรี !! ทั่วกรุงเทพ / ปริมณฑล กรุณาสอบถามเงื่อนไขการจัดส่งค่ะ 

1. เบียร์สดสิงห์ ราคา ถังละ 3,300 บาท 

2. เบียร์สดลีโอ ราคา ถังละ 2,800 บาท 
นายกฤษณะ พลายแสง 5305496
การเสนอการขายของ PR
1.เป็ืนการเริ่มต้นจากคนรู้จักหรือเป็นการเข้าไปทักทาย
  1.1 แสวงหาแหล่งข้อมูล 
  1.2ใช้เทคนิคโซ่ไม่มีปลาย
  1.3ใช้ศูนย์อิทธิพล
2.การเสตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า
   เป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะเสนอขายโดยการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การใช้วาจา บุคลิก เป็นต้น
3.ข้อเสนอการขาย
   จะใช้หลักการของAIDAประกอบด้วย
      1 Attention คือการปฎิบัติตัวให้เหมาะสมกับการเข้าไปเสนอการขาย
      2.Interest เป็นการทำให้เกิดความสนใจ
      3.Desire เป็นการทำให้เกิดความต้องการในการซื้อ
      4.Action การลงมือปฎฺิบัติหรือเป็นการเสนอการขาย
4.การปิดการขาย
   คือการที่ลูกค้าตกลงในการซื้อสินค้า
5.การติดตามและบริการหลังการขาย
   เป็นการติดตามลูกค้าให้ให้บริการอื่นๆ